*Nina | Poet Surprise

Nina Simone -thank you

No

No 

No

 

NO

NO

NO

 

no

no

no


“i put a spell on you” -Nina Simone, 1965